Testování genu BRCA ve spojitosti s rakovinou prsu

Testování genu BRCA ve spojitosti s rakovinou prsu
24. února 2015 9:14

Mutace genů BRCA 1 a 2 zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků u žen. Proto se provádí genetická vyšetření, jejichž cílem je tyto mutace sledovat a zjistit, zda pacientka má zvýšené riziko vzniku rakoviny či nikoli. V tomto článku si tyto genetické testy popíšeme a podíváme se na ně trochu podrobněji.

Definice

Gen BRCA se testuje ze vzorku odebrané krve pomocí DNA analýzy. Pomocí této analýzy dochází k detekci mutací ve dvou genech, které mohou být zodpovědné za rozvoj rakoviny prsu. Jedná se o gen BRCA1 a BRCA2. Ženy, které jsou nositelkami těchto mutací, mají vyšší riziko rozvoje rakoviny prsu a rakoviny vaječníků v porovnání s běžnou populací. Testování mutací genu BRCA se provádí pouze ženám, které mají vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. Stanovení rizik vyplývá z rodinného výskytu rakoviny prsu či vaječníků v předchozích či současných generacích. Testování genu BRCA se u běžné populace neprovádí, není součástí screeningového programu.

Žen, které přenáší mutaci genu BRCA, není mnoho. Tento gen je zodpovědný za přibližně 5% všech nádorů prsu a 10 -15% všech nádorů vaječníků. Z testu BRCA se dozvíte, zda-li jste nositelkou mutace genu BRCA a jaké máte popřípadě riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků (ovárií). Genetické poradenství hraje významnou roli při testování mutací genu BRCA.

Proč provádíme testování?

Mutace genu BRCA1 či BRCA2 prokazatelně zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků v porovnání s běžnou populací žen. Muži, kteří jsou nositeli mutace genu BRCA mají rovněž vyšší riziko vzniku rakoviny prsu. BRCA mutace navíc zvyšují rizika některých dalších typů rakovin, jak u mužů, tak u žen.

Riziko nosičství mutace genu BRCA je u vás vyšší, pokud splňujete tato kritéria:

 • Premenopausální výskyt rakovin prsu, prodělaná oboustranná rakovina prsu, či již prodělaná rakovina prsu a vaječníků zároveň
 • Osobní historie rakoviny vaječníků, rakovina vaječníků blízké příbuzné či výskyt rakoviny prsu premenopauzálně
 • Prodělaná rakovina prsu v mladém věku u dvou a více blízkých příbuzných, jako např. u rodičů, sourozenců a dětí
 • Příbuzný – muž s rakovinou prsu
 • Člen rodiny, který prodělá oba dva typy rakoviny – prsu a vaječníků
 • Člen rodiny, který prodělal oboustrannou rakovinu prsu
 • Dva či více členů rodiny s rakovinou vaječníků
 • Čen rodiny s mutací genu BRCA1 či BRCA 2
 • Židovští předci, v jejichž linii se vyskytla rakovina prsu či vaječníků
 • Židovští předci s vyšší četností výskytu rakoviny vaječníků

Kdo by měl zvažovat testování genu BRCA?

Většinou je testován člen rodiny, který trpí rakovinou prsu či vaječníků. Pokud tento člen rodiny nemá mutaci genu BRCA, je téměř jisté, že ji nebude mít žádný další člen rodiny.

Rizika testování

Testování nepřináší žádná zdravotní rizika, kromě těch, která jsou spojena s odběrem krve. Mezi ně patří lehká nevolnost, mírná bolest hlavy, mdloby. Rizika jsou spojena s vaším emočním naladěním, zdravotnía sociální situací v návaznosti na sdělení výsledku testu. Pokud je váš test pozitivní pro BRCA mutaci, měli byste se připravit, že se u vás mohou vyskytnout následující věci:

 • Pocity strachu, vzteku, smutku a deprese
 • Napjaté rodinné vztahy spojené s možností dědičnosti mutace
 • Obtížná rozhodování v důležitých životních věcech, které mohou mít dlouhodobý dopad
 • Pocity nezvratitelnosti toho, že trpíte rakovinou nebo máte vysoké riziko jejího vzniku

Na druhou stranu, v případě, že je váš test negativní na mutaci BRCA a je pozitivní na jinou mutaci, která však není spojena s výskytem rakoviny u lidí, můžete být vystaveni těmto pocitům:

 • Nejistotě, že výsledky vašeho testu nemusí být pravdivě negativní

Jak vhodně postupovat

Prvním krokem v testování mutace je schůzka s genetikem. V případě, že se rozhodnete pro genetické testování, poraďte se s genetikem, zda je váš postup a rozhodnutí vhodné a přínosné a jaké benefity, rizika a negativa by jeho výsledek mohl přinést. Genetik si zaznamenává detaily onemocnění příslušníků vaší rodiny a vašich předků. Na základě těchto onemocnění vypočítá vaše přibližná rizika pro dané onemocnění. Rozebere s vámi všechny benefity a rizika, která přináší znalost výsledků testu. Navrhne vám postupy, jak s případnými výsledky nakládat.

Jak se připravit na schůzku s genetikem:

 • Shromážděte informace týkající se výskytu závažnějších onemocnění ve vaší rodině. Zaměřte se zejména na vaše nejbližší rodinné příbuzenstvo.
 • Zdokumentujte si vaši osobní historii onemocnění, zahrnující nashromážděné lékařské zprávy od specialistů či zprávy z předešlých genetických testování.
 • Sepište si předem otázky, na které byste se rádi zeptali genetického poradce.
 • Rozmyslete se, zda chcete, aby byl vaší schůzce s genetikem přítomen i další člen rodiny, který by vás mohl podpořit, abyste získali od lékaře co nejvíce ucelených informací.

Rozhodnutí o provedení testu je po proběhnutí konzultace s genetikem vždy na vás. Pokud se rozhodnete pro provedení testu, mějte na vědomí pozdější možné negativní dopady na vaši psychiku. Buďte si vědomi i možnosti, že testování nebude provedeno správně a vaše výsledky mohou být falešně negativní nebo pozitivní.

Co můžete od testování očekávat?

Testování BRCA mutací se provádí z odebrané krve pacienta. Krev se nejčastěji odebírá tenkou jehlou z předloktí. Odběr provádí sestra či lékař. Vzorek vaší krve je následně poslán na genetické vyšetření DNA. Výsledek testu je znám do několika týdnů. Po uplynutí této doby se znovu setkáte se svým genetikem, který vás seznámí s výsledky testu a dalším případným postupem v této věci. Genetik je vázán lékařským tajemstvím a informace o vašem zdravotním stavu patří výhradně vám, pokud se nerozhodnete jinak.

Výsledky

Vaše výsledky mohou být pozitivní, nejisté či negativní.

Pozitivní výsledky testu

Pozitivní výsledky testu znamenají, že jste nositeli mutace, která vás vystavuje vysokému riziko vzniku rakoviny prsu či vaječníků. Mutace se objevuje na genu BRCA1 a BRCA2. Výskyt této mutace však neznamená, že k rozvinutí rakoviny vždy dojde. Pravidelné prohlídky následující po diagnostice pozitivního testu zahrnují vyšetření, na jejichž základě je možné včas zachytit případné patologické změny. To, jaká vyšetření je vhodné zvolit, závisí na mnoha faktorech. Zejména pak na věku, historie onemocnění, preferované léčbě, chirurgických operacích a osobním rozhodnutí.

Včasnou detekci patologických změn ve tkáních lze předejít pozdějším komplikacím a urychlit a zefektivnit tak léčbu.

Předcházení rozvoje rakoviny a k její včasné detekci je vhodné volit tyto postupy:

Zvýšená ostražitost

Zvýšenou ostražitostí míníme v případě rakoviny prsu a vaječníků jejich pravidelné kontroly, prováděné v intervalu jednou za půl roku. Kontroly spočívají v provádění mammografie, popřípadě MRI jednou ročně. Tyto testy nijak nesnižují riziko rozvoje rakoviny, ale umožňují její včasnou detekci. Některé studie posuzující délku přežívání tvrdí, že metody MRI spolu s mammografií mají stejný význam v prevenci rakoviny jako profylaktická mastektomie.

Vhodné je samo vyšetřování prsu

Pomocí tohoto jednoduchého a rychlého vyšetření se seznámíte s texturou vašeho prsu a snáze odhalíte jeho případné nepravidelnosti a změny.

U rakoviny vaječníků nejsou současné možnosti testování dostatečně efektivní v záchytu prvních stádií rakoviny. Testování se provádí jednou ročně formou transvaginálního ultrazvukového vyšetření a testováním hodnot antigenu Ca 125 z periferní krve.

Užívejte perorální kontraceptiva nebo profylaktické léky

Perorální antikoncepce snižuje, jak se zdá, riziko vzniku rakoviny vaječníků. Bohužel riziko vzniku rakoviny prsu se zvyšuje v případě, kdy užíváte antikoncepci déle než pět let. Užívejte léčiva, která vám byla předepsána. Tamoxifen snižuje riziko vzniku rakoviny prsu až o 50%. Některé studie ukazují, že je tamoxifen účinný zejména u žen s mutací genu BRCA2.

Dalším preventivním lékem, který lze užívat je raloxifen (Evista), který rovněž pomáhá snižovat riziko vzniku rakoviny u žen postmenopauzálních, které jsou vysoce ohroženy vznikem rakoviny.

Podstupte preventivní chirurgický zákrok 

Preventivní mastektomie je chirurgický zákrok, při němž se odnímá celý zdravý prs. Je to metoda, která snižuje riziko vzniku rakoviny prsu o 90%. Odstranění vejcovodů a vaječníků snižuje riziko vzniku rakoviny prsu až o 50% u premenopauzálních žen a riziko rakoviny vaječníků o 90% u pre i postmenopauzálních žen. Preventivní odstranění těchto orgánů nikdy úplně nevylučuje vznik rakoviny a rozhodně nevylučuje rozvoj rakoviny jiných orgánů.

Negativní výsledky testu

Negativní výsledky testu znamenají, že žádné z mutací genu BRCA nebyly nalezeny. Bohužel kalkulace rizik vzniku rakoviny jsou stále obtížné. Test je hodnocen jako pravdivě negativní pouze v případě, kdy nejste nositelem mutace stejné, jako mutace, kterou nese váš rodinný příslušník. Určitým způsobem pochybný výsledek nacházíme v případě, kdy je nalezena mutace, která nebyl nalezena u jiných lidí. Tento test má pak nejistý význam a je vhodné se o jeho výsledku poradit s genetikem, který vám řekne více a poradí vám v dalších krocích. Stále se pracuje na nových postupech a testováních, které by pomohly s rozhodováním v těchto situacích.

Pamatujte si, že skutečnost, kdy nejste nositeli mutace genu BRCA1 a BRCA2 neznamená, že nejste vystaveni riziku vzniku rakoviny prsu a vaječníků. Stále máte stejné riziko vzniku těchto typů nehereditárních (tj. ne vázaných na dědičnost) rakovin jako zbytek populace.

Nejasné výsledky testu

Ačkoliv testování BRCA mutací většinou odhalí většinu z nich, existuje zde riziko, že vaše mutace nebude testem detekována. Rovněž můžete být vystaveni vysokému riziku vzniku rakoviny, která je vázána na mutaci, která ještě nebyla genetiky objevena a vyskytuje se ve vaší rodině.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: Přeloženo a upraveno podle Mayoclinic
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 24. února 2015 9:14
Datum příští revize: 24. února 2017 9:14
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace