Fetální alkoholový syndrom: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba

Fetální alkoholový syndrom: příčiny, příznaky, diagnostika a léčba
15. února 2015 20:46

Fetální alkoholový syndrom vzniká u dětí jako následek expozice alkoholu během těhotenství matky. Fetální alkoholový syndrom způsobuje poškození mozku a růstovou retardaci dítěte. Problémy způsobené fetálním alkoholovým syndromem se dítě od dítěte liší, ale defekty způsobené fetálním alkoholovým syndromem jsou nevratné (irreverzibilní).

Neexistuje žádné množství alkoholu, u kterého by byla prokázána bezpečnost konzumace během těhotenství. Pokud pijete alkohol během těhotenství, vystavujete své dítě riziku fetálního alkoholového syndromu. Pokud máte podezření, že vaše dítě má fetální alkoholový syndrom, promluvte si se svým lékařem co možná nejdříve. Brzká diagnóza může snížit riziko problémů s chováním nebo učením.

Příznaky fetálního alkoholového syndromu

Závažnost fetálního alkoholového symptomu se liší. Příznaky mohou zahrnovat tělesné postižení, mentální nebo kognitivní postižení a problémy se zvládáním každodenního života.

Tělesné postižení

Tělesná postižení mohou zahrnovat:

 • Charakteristické rysy obličeje včetně široko posazených očí, mimořádně tenkého horního rtu, krátkého nosu a hladkého povrchu kůže mezi nosem a horním rtem.
 • Deformity kloubů, končetin a prstů.
 • Pomalý tělesný růst před a po porodu.
 • Problémy se zrakem nebo sluchem.
 • Malý obvod hlavy a velikost mozku.
 • Srdeční deformity a postižení ledvin a kostí.

Postižení mozku a centrálního nervového systému

Postižení mozku a centrálního nervového systému v důsledku fetálního alkoholového syndromu se mohou projevovat následujícím způsobem:

 • Špatná koordinace pohybů a rovnováhy.
 • Mentální postižení, poruchy učení a opožděný vývoj.
 • Postižení paměti.
 • Problémy s pozorností a zpracováváním informací.
 • Potíže s odůvodňováním a řešením problémů.
 • Obtíže s rozpoznáváním následků svých činů.
 • Špatný úsudek o svých dovednostech.
 • Nervozita nebo hyperaktivita.
 • Rychle měnící se nálady.

Sociální problémy v souvislosti s fetálním alkoholovým syndromem

Problémy s každodenním fungováním, zvládáním a interakcí s ostatními mohou zahrnovat:

 • Problémy ve škole.
 • Potíže s ostatními spolužáky.
 • Špatná sociální přizpůsobivost.
 • Potíže přizpůsobení se změně nebo přepínání z jednoho úkolu na druhý.
 • Problémy s chováním a sebeovládáním.
 • Obtíže s vnímáním času.
 • Problémy s plánováním nebo prací směřující k nějakému cíli.

Kdy navštívit lékaře

Pokud jste těhotná a nepřestala jste s pitím alkoholu, požádejte o pomoc vašeho gynekologa nebo praktického lékaře. Protože brzká diagnóza může pomoci snížit riziko dlouhodobých problémů dítěte s fetálním alkoholovým syndromem, nezapomeňte říci dětskému lékaři, že jste během těhotenství pila alkohol. Nečekejte, až problémy nastanou, ale vyhledejte pomoc dříve.

Pokud jste dítě adoptovala, nebo jej máte v pěstounské péči, o matčině užívání alkoholu během těhotenství nemusíte vědět – a z počátku vás ani nemusí napadnout, že vaše dítě může mít fetální alkoholový syndrom. Nicméně pokud má vaše dítě problémy s učením a chováním, promluvte si o tom se svým dětským lékařem, aby příčina tohoto mohla být identifikována.

Příčiny fetálního alkoholového syndromu

Pokud jste těhotná a pijete alkohol:

 • Alkohol vstupuje do vašeho krevního řečiště a skrz placentuse dostává až k vyvíjejícímu se plodu.
 • Hladina alkoholu v krvi vašeho vyvíjejícího se děťátka je vyšší než hladina alkoholu ve vaší krvi, protože plod metabolizuje alkohol pomaleji než tělo dospělého člověka.
 • Alkohol také narušuje dodávku kyslíku a optimální výživy pro vyvíjející se tkáně a orgány vašeho dítěte, včetně mozku.

Čím více během těhotenství pijete, tím více zvyšujete rizika pro vaše nenarozené dítě. Mozek, srdce a krevní cévy vašeho dítěte se začínají vyvíjet velmi brzy, dokonce tak brzy, že ještě ani nemusíte vědět, že jste těhotná. Poškození rysů obličeje, postižení srdce a jiných orgánů včetně kostí a centrálního nervového systému se může objevit jako výsledek pití alkoholu během prvního trimestru těhotenství. To je období, kdy se tyto části plodu vyvíjejí a jsou tedy nejzranitelnější. Riziko poškození plodu je ale během celého těhotenství.

Rizikové faktory

Čím více alkoholu během těhotenství vypijete, tím větší je riziko poškození plodu. Není známé žádné množství alkoholu, které by bylo ještě považováno za bezpečné během těhotenství. Vaše dítě můžete vystavit riziku dokonce ještě předtím, než vůbec zjistíte, že jste těhotná. Nepijte alkohol pokud:

 • Jste těhotná.
 • Si myslíte, že byste mohla být těhotná.
 • Se o dítě snažíte.

Komplikace

Problémy s chováním, které pramení z fetálního alkoholového syndromu, nepoznáte hned po porodu. Sekundární postižení dítěte mohou zahrnovat:

 • Porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD).
 • Poruchy chování, které zahrnují agresivitu, porušování pravidel a zákonů, nevhodné sociální chování.
 • Zneužívání alkoholu a/nebo drog.
 • Duševní onemocnění jako jsou deprese, úzkosti nebo poruchy příjmu potravy.
 • Problémy ve škole, se samostatným bydlením, v zaměstnání.
 • Nevhodné sexuální chování.

Příprava na návštěvu u lékaře

Zavolejte svému dětskému lékaři a objednejte se na nejbližší možný termín, pokud vidíte jakékoliv příznaky, které vás znepokojují. Zde jsou informace, které vám mohou pomoci se na návštěvu u lékaře lépe připravit, včetně tipů, co můžete od lékaře očekávat.

Co můžete dělat

Před návštěvou u lékaře:

 • Napište si seznam všech příznaků, kterých jste si na svém dítěti všimla, včetně těch, které se vám mohou na první pohled zdát nesouvisející s důvodem návštěvy.
 • Napište si seznam všech léků, vitamínů a doplňků stravy, které jste během těhotenství užívala, včetně jejich množství.
 • Nezapomeňte lékaři říci, pokud jste během těhotenství pila alkohol, včetně toho v jaké míře a jak často.
 • Zvažte požádání člena rodiny nebo přítele o doprovod – někdy může být složité zapamatovat si všechny informace, které vám lékař během návštěvy sdělí, zvláště pokud se jedná o situaci, kdy vám lékař může sdělovat, zda je něco špatně s vaším dítětem.

Příprava seznamu otázek vám může pomoci strávit váš čas u lékaře co nejefektivněji. Zde je několik otázek, na které se můžete ve spojitosti s fetálním alkoholovým syndromem zeptat:

 • Co je nejpravděpodobnější příčinou příznaků mého dítěte?
 • Jsou zde i jiné možné příčiny?
 • Jaké druhy testů mé dítě potřebuje? Vyžadují tyto testy nějakou speciální přípravu?
 • Zlepší se s časem příznaky mého dítěte? Zhorší se?
 • Jaké jsou možnosti léčby a co mi doporučujete?
 • Jak mohu zabránit tomu, aby se něco podobného stalo i v mém budoucím těhotenství?
 • Existují nějaké brožury nebo jiné tištěné materiály, které si mohu pročíst? Jaké webové stránky mi doporučujete?
 • Existují nějaké léky, které by mohly pomoci, a jsou nějaké léky, kterým bychom se měli vyhnout?

Neváhejte se ptát během vaší návštěvy u lékaře.

Co očekávat od lékaře

Váš dětský lékař se vás pravděpodobně bude ptát na spoustu otázek. Pokud se na ně připravíte předem, může vám to ušetřit drahocenný čas, který pak můžete strávit soustředěním se na věci, které vás trápí nejvíce. Váš lékař se vás může zeptat například:

 • Kdy jste si poprvé všimla symptomů u vašeho dítěte?
 • Jsou tyto symptomy kontinuální nebo se objevují a zase mizí?
 • Je něco, co příznaky zlepšuje či zhoršuje?
 • Měla jste nějaké problémy během těhotenství?
 • Pila jste během těhotenství alkohol? Pokud ano, jak moc a jak často?
 • Užívala jste během těhotenství nějaké drogy?

Testy a diagnostika fetálního alkoholového syndromu

Pokud svému gynekologovi sdělíte množství alkoholu a dobu, kdy jste během těhotenství konzumovala alkohol, může vám lékař pomoci určit riziko fetálního alkoholového syndromu. I když lékaři neumí diagnostikovat fetální alkoholový syndrom před narozením dítěte, mohou alespoň posoudit zdravotní stav matky a dítěte v průběhu těhotenství. Váš dětský lékař může sledovat příznaky fetálního alkoholového syndromu v prvních týdnech a letech života vašeho dítěte. Včasná diagnóza může pomoci zlepšit schopnosti vašeho dítěte.

Diagnostika fetálního alkoholového syndromu vyžaduje odborné znalosti a důkladné posouzení. K určení diagnózy je potřeba posoudit:

 • Užívání alkoholu během těhotenství.
 • Fyzický vzhled a charakteristické rysy dítěte.
 • Fyzický růst a vývoj.
 • Růst a vývoj mozku.

Lékař může rovněž hodnotit:

 • Poznávací schopnosti a učení, jazykové dovednosti.
 • Zdravotní problémy.
 • Sociální problémy a problémy s chováním.

Mnoho příznaků pozorovaných u dětí s fetálním alkoholovým syndromem se může vyskytnout i u dětí zdravých, nebo dětí s jinými poruchami. Pokud máte podezření na fetální alkoholový syndrom, může vás váš dětský lékař doporučit k pediatrovi zabývajícímu se vývojem dětí, neurologovi nebo jinému odborníkovi se specializací na fetální alkoholový syndrom, aby došlo k vyloučení jiných možných příčin postižení.

Spektrum postižení fetálním alkoholovým syndromem

Rozsah následků pití alkoholu během těhotenství se souhrnně nazývá spektrum fetálního alkoholového syndromu, protože ne všechny příznaky jsou přítomny u všech dětí s touto poruchou. Tento rozsah postižení zahrnuje:

 • S alkoholem související porucha neuronálního vývoje – mentální postižení nebo poruchy chování a učení způsobené pitím alkoholu během těhotenství.
 • S alkoholem související vrozené vady – fyzické vady způsobené pitím alkoholu během těhotenství.
 • Fetální alkoholový syndrom – závažný konec spektra fetálního alkoholového syndromu, který zahrnuje jak postižení neuronálního vývoje dítěte, tak vrozené vady způsobené pitím alkoholu během těhotenství.
 • Částečný fetální alkoholový syndrom – přítomnost některých z příznaků fetálního alkoholového syndromu způsobeného pitím alkoholu během těhotenství.

Pokud je jedno dítě v rodině postiženo fetálním alkoholovým syndromem, je důležité pečlivě vyšetřit i sourozence, aby u nich bylo možné přítomnost fetálního alkoholového syndromu vyloučit, pokud matka pila alkohol i během předešlých těhotenství.

Léčba

Na fetální alkoholový syndrom neexistuje žádná specifická léčba. Tělesné vady a mentální postižení typicky přetrvávají po celý život. Včasná diagnóza ale může pomoci snížit efekt fetálního alkoholového syndromu a předejít sekundárním postižením, která jsou jeho důsledkem. Pomoci může:

 • Tým, který se skládá ze speciálního pedagoga, logopeda, terapeuta tělesné a pracovní terapie a psychologa, kteří mohou pomoci s chůzí, mluvením a sociálními dovednostmi.
 • Speciální služby ve škole, které pomohou s otázkou chování a učení.
 • Poradenství rodičům a rodině při jednání s problémy s chováním dítěte.
 • Léky na některé příznaky.
 • Lékařská péče pro zdravotní problémy jako jsou například srdeční abnormality.
 • Léčba alkoholismu matky, která umožní následné lepší rodičovství a předejde tomu, aby i následující těhotenství byla ohrožena.

Léčba problémů s alkoholem a jinými návykovými látkami

Pokud víte, nebo se domníváte, že máte problém s alkoholem nebo jinými návykovými látkami, poraďte se svým lékařem nebo požádejte o radu psychologa. Pokud jste porodila dítě s fetálním alkoholovým syndromem, je velmi žádoucí, abyste se své závislosti na alkoholu zbavila. V tom vám může pomoci odvykací kúra nebo různé podpůrné skupiny jako je například skupina Anonymních alkoholiků.

Jak se s diagnózou vyrovnat

Vyrovnat se s psychickými a emocionálními aspekty diagnózy fetálního alkoholového syndromu může být složité jak pro osobu trpící touto diagnózou, tak pro její rodinu.

Podpora rodiny

Děti s fetálním alkoholovým syndromem a jejich rodiny mohou využívat podpory profesionálních pracovníků a jiných rodin, které zažívají to samé. Zeptejte se svého lékaře, zda se v místě vašeho bydliště nevyskytuje centrum pro podporu dětí s fetálním alkoholovým syndromem a jejich rodiny.

Vyrovnávání se s problémy s chováním

Jako rodič dítěte s fetálním alkoholovým syndromem můžete následující návrhy na řešení problémů s chováním považovat za nápomocné. Zvládání problémů s chováním může zahrnovat:

 • Rozpoznání slabých a silných stránek vašeho dítěte.
 • Provádění každodenní rutiny.
 • Tvorba a prosazování jednoduchých pravidel a omezení.
 • Používání konkrétního a specifického jazyka.
 • Časté opakování při učení.
 • Poukazovat a odměňovat při správném chování.
 • Výuka dítěte dovednostem běžného denního života.

Stabilní domov s pečující rodinou je nejdůležitějším faktorem při ochraně dětí s fetálním alkoholovým syndromem před sekundárním postižením, které se může vyvinout později v životě dítěte.

Prevence

Lékaři zatím neobjevili množství alkoholu, které by bylo bezpečné požít během těhotenství. Odborníci ale vědí, že fetálnímu alkoholovému syndromu lze zcela předejít, pokud ženy nebudou během těhotenství pít alkohol.

Tyto pokyny mohou pomoci zabránit vzniku fetálního alkoholového syndromu:

 • Nepijte alkohol, pokud se pokoušíte otěhotnět. Pokud jste s pitím alkoholu ještě nepřestala, přestaňte tak rychle, jak jen je to možné, dokonce i v případě, že si myslíte, že těhotná nejste. Nikdy není pozdě s pitím alkoholu přestat, ale čím dříve přestanete, tím lépe pro vaše dítě.
 • Vyhýbejte se pití alkoholu v průběhu celého těhotenství. Fetálnímu alkoholovému syndromu lze zcela předejít, pokud žena během těhotenství nekonzumuje alkohol.
 • Zvažte vzdání se alkoholu během vašeho fertilního období, pokud jste sexuálně aktivní a máte nechráněný sex. Mnoho těhotenství je neplánovaných a poškození plodu se může objevit v prvních týdnech těhotenství.
 • Pokud máte problém s alkoholem, nechte si pomoci předtím, než budete těhotná. Zvažte profesionální pomoc, která vám pomůže určit míru závislosti na alkoholu a vypracovat plán léčby.
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje: [1] Kidshealth (anglicky)
[2] Mayoclinic (hlavní zdroj pro český překlad)
[3] Ncbi (anglicky)
Zdroje obrázků: Dollarphotoclub.com
Článek naposled aktualizován: 15. února 2015 20:46
Datum příští revize: 15. února 2017 20:46
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace