Proč i bezpečná chemie v potravinách způsobuje rakovinu?

Proč i bezpečná chemie v potravinách způsobuje rakovinu?
21. července 2015 15:25

Potraviny, obaly a další věci, které běžně v domácnosti používáme obsahují až 80 tisíc různých chemických látek, přičemž řada z nich není dostatečně testována z hlediska bezpečnosti a zdravotních rizik. Některé látky a přísady nebyly dokonce testovány vůbec a jejich používání v obalech potravin i samotných potravinách není nijak regulováno.

Existují vědecké důkazy, které potvrzují, že pokud je člověk působení těchto látek vystaven po dlouhou dobu, podílí se na vzniku rakoviny, vrozených vad, předčasné puberty a řady dalších endokrinních neurologických a metabolických onemocnění (1, 2, 3).

Ukazuje se, že řada průmyslových chemikálií se ukládá v přírodě i v lidském těle. To může mít negativní důsledky, například na plod, který se vyvíjí v těle matky a některé chemické látky ho mohou poškodit. Výsledky výzkumu přesvědčivě prokazují, že některé chemické látky používané v potravinářském průmyslu mohou vést ke vzniku vrozených vad, snížení intelektu, problémů s chováním (například poruch pozornosti s hyperaktivitou), neplodnosti, poruch sexuálního dospívání (předčasná puberta, apod.), poruch metabolismu či rakoviny.

Účinky řady chemických látek na lidský organismus nebyly v řadě případů testovány vůbec a když se již nějaké testy a výzkumy dělají, většinou se sledují účinky nějaké konkrétní chemické látky a nikoli potravina jako celek. To je velká chyba protože, potraviny obsahují celou řadu různých chemických látek, jejichž spojené účinky se vzájemně násobí a dochází tak k exponenciálnímu zvýšení toxicity.

Účinky jednotlivých chemických látek se při společném použití vzájemně zesilují

Americký institut NFI (National Food Institute - Národní potravinový institut) ve spolupráci s Technickou univerzitou v Dánsku nedávno zjistil, že i malé množství chemické látky může vést k tomu, že bude zesilovat účinky ostatních chemických látek obsažených v daném produktu (4).

Ve své zprávě institut, mimo jiné, uvádí:

"Nedávno dokončený čtyřletý výzkum zaměřený na sledování účinků směsi chemických látek obsažených v potravinách na lidské zdraví prokázal, že pokud potravina obsahuje několik různých chemických látek současně, často se jednotlivé škodlivé účinky násobí. To znamená nejen to, že na základě zkoumání negativních účinků jednotlivých chemikálií lze předpovědět nežádoucí účinky, které tyto jednotlivé chemikálií budou mít na lidský organismus, ale také to, že pokud společně použijeme několik různých chemikálií, byť v malém či minimálním množství, může to mít pro lidské zdraví značně negativní dopady."

Dokonce i chemické látky, které nejsou karcinogenní mohou při společném působení rakovinu vyvolat

Lékaři tvrdí, že jeden z pěti případů rakoviny může být způsoben působením chemických látek, kterým je lidské tělo vystaveno a podle jedné klinické studie (5) publikované v časopise Carcinogenesis (Vznik rakoviny), může rakovina vznikat i působením chemických látek, které jsou jako takové považovány za "bezpečné". 

Časopis The Guardian k této klinické studii uvedl následující informace (6): 

"174 vědců z 28 zemízkoumalo 85 chemických látek, které nejsou považovány za karcinogenní (rakovinu vyvolávající) pro lidi a porovnali jejich účinky a způsob jakým ovlivňují řadu různých mechanismů, které jsou odpovědné za vznik rakoviny. Výsledkem této studie bylo zjištění, že 50 ze zkoumaných 85 chemických látek v těle podporovalo rakovinotvorné pochody, a to i v množství, kterému jsou lidé běžně vystavováni. Toto zjištění podporuje názor, že účinky jednotlivých chemických látek se mohou vzájemně kombinovat, a to i u těch látek, které nejsou považovány za karcinogenní. William Goodson III z nemocnice California Pacific Medical Center v San Francisku, který výzkum vedl, řekl, že testování jednotlivých chemických látek je nedostačující a je potřeba celý systém modernizovat."

Tato studie v podstatě prokázala, že chemické látky působí na různé metabolické a chemické dráhy v organizmu a také na různé buňky a tkáně. Díky tomu se mohou účinky jednotlivých látek vzájemně zesilovat a i látky, které sami o sobě nejsou karcinogenní, mohou rakovinu vyvolat. Proto je běžný způsob testování bezpečnosti chemie používané v potravinách, který je založen na zkoumání bezpečnosti jednotlivých látek samostatně, naprosto nedostatečný a měl by se změnit.

Doktor William Goodson v rozhovoru pro rádio Michgan Radio, poznamenal (7): 

"Začínáme si uvědomovat, že jedna chemická látka sama o sobě za normálních okolností rakovinu nevyvolá, ale spíše naruší normální pochody probíhající v organismu a další chemické látky pak svými zásahy mohou rakovinu vyvolat."

Další způsob jakým chemické látky vyvolávají rakovinu je nestabilita genomu

Druhá klinická studie, publikovaná ve stejném časopise (8), tvrdí, že pokud je lidský organizmus vystaven působení chemických látek v malých dávkách, mohou tyto látky způsobit rakovinu vyvoláním takzvané nestability genomu (zesílení náchylnosti genomu k mutacím).

Autoři studie říkají:

"Toto klinické hodnocení podporuje hypotézu, že kromě chemických látek, které jsou známými karcinogeny, existují také chemické látky, které potravinářský průmysl v dnešní době využívá a které v malých dávkách mohou přispívat ke vzniku rakovinu tím, že nepřímo ovlivňují stabilitu genomu. Smyslem tohoto klinického hodnocení je popsat nejdůležitější aspekty nestability genomu, popsat způsoby jak chemické látky působí na vznik rakoviny a identifikovat chemické látky, které bude třeba dále zkoumat v dalších klinických studiích. Hlavním cílem této studie však bylo vzbudit zájem vědecké komunity o další zkoumání mechanismů, na jejichž základě chemické látky v nízkých dávkách způsobují nestabilitu genomu a podporují tak vznik rakoviny."

Mezi chemické látky, které byly do této klinické studie zařazeny a které mohou nepřímo vyvolat nestabilitu genomu a podpořit tak vznik rakoviny, patří:

Název chemické látky Mechanismus karcinogenního účinku
Těžké kovy opravy DNA, epigenetická modifikace, poškození signálních drah DNA, ovlivnění délky telomer
Akrylamid opravy DNA, ovlivnění segregace chromozomů
Bisfenol A (BPA) epigenetická modifikace, poškození signálních drah DNA, ovlivnění segregace chromozomů a funkce mitochondrií
Benomyl ovlivnění segregace chromozomů
Chinony epigenetická modifikace
Nanočástice ovlivnění epigenetických drah, ovlivnění funkce mitochondrií, segregace chromozomů a délky telomer

12 chemických látek, které nejvíce ovlivňují hormonální rovnováhu organizmu

Vzhledem k tomu, že na náš organizmus působí desítky tisíc chemických látek, není jednoduše možné u všech z nich zkoumat účinky na lidské zdraví. Nicméně o účincích některých látek toho víme poměrně dost. 

Například látky narušující hormonální rovnováhu (Endocrine disrupting chemicals - EDC) ovlivňují normální funkci hormonů, což může mít dalekosáhlé následky na naše zdraví. Hormony ovlivňují buňky našeho těla a vysílají signály, které jim říkají, co mají dělat. Látky narušující hormonální rovnováhu (EDC) tyto komunikační pochody narušují.

Tyto chemické látky se běžně používají nejen v plastových potřebách pro domácnost, ale také v kosmetice a produktech pro osobní hygienu a péči. V roce 2013 identifikovala organizace EWG (Environmental Working Group) (9) 12 látek, které nejvíce narušují hormonální rovnováhu v lidském těle. Je poněkud překvapivé, že kromě dobře známých látek narušujících hormonální rovnováhu se v seznamu objevilo také několik látek, které obvykle nejsou spojovány s narušováním hormonální rovnováhy, jako je například olovo, rtuť nebo arzen.

I když jsou tyto látky notoricky známé pro své negativní účinky na lidské zdraví, nejsou spojovány s narušováním hormonální rovnováhy. Seznam látek, které organizace EWG zařadila do látek nejvíce zodpovědných za narušení hormonální rovnováhy najdete v následující tabulce.

Bisfenol A (BPA) Dioxin Atrazin Ftaláty
Chloristany (Perchloráty) Látky zpomalující hoření Olovo Rtuť
Arzén Perfluorované látky (PFC) Organofosfáty a pesticidy Glykolethery

Ftaláty a perfluorované látky snižují množství spermií u mužů

Neplodnost se stává závažným problémem a počet neplodných párů stále roste. Možnou příčinou mohou být ftaláty, které se nachází ve všech možných plastových výrobcích, které denně používáme, od sprchovách zástěn až po palubní desky u automobilů. Ftaláty se používají jako změkčovadla do plastů, které se díky nim stávají měkkčí a ohebnější. Čím více ftalátů plast obsahuje, tím je pružnější a ohebnější, což je ovšem zdravotní problém, protože některé plasty mohou obsahovat až 50% ftalátů. 

O vlivu chemických látek obsažených v plastech na mužkou plodnost píše deník Daily Star toto (10): 

"Vědci zabývající se výzkumem plodnosti zjistili, že chemické látky obsažené v plastech, které běžně každý den používáme, snižují schopnost mužů založit rodinu. Alaramující je zejména zjištění, že jenom jeden ze 4 mužů má "dostatečně kvalitní" sperma. Od 40. let minulého století se jejich počet snížil o celou jednu čtvrtinu."

Jedním z důvodů proč dochází ke snižování plodnosti u mužů je skutečnost, že ftaláty potlačují (inhibují) produkci testosteronu (mužský pohlavní hormon).

Muži jsou vystavováni účinkům ftalátů po celý svůj život. Začíná to již během nitroděložního vývoje a když dojde ke snížení tvorby testosteronu již za vývoje v těle matky, nese si sebou postižený muž menší počet spermií. Další látky, které jsou odpovědné za snižování kvality spermatu jsou perfluorované chemické látky (PFCs), které se používají při výrobě kuchyňského nádobí (hrnce a pánve s povrchy, na kterých nedochází k připalování pokrmů). Podle Nielse Jorgensena, hlavního zkoušejícího této klinické studie a primáře Ústavu pro růst a rozmnožování v nemocnici Rigshospitalet v dánské Kodani, jsou výsledky této studie alarmující.

Studie která po dobu 15 let hodnotila kvalitu spermatu u téměř 5 tisíc dánských mužů zjistila, že pouze 25% mužů má sperma dostatečné kvality. Kvalita spermatu u 15% mužů byla dokonce tak špatná, že v případě, kdy by tito muži chtěli založit rodinu, museli by vyhledat pomoc v centru asistované reprodukce.  Zbylí účastníci klinického hodnocení měli podprůměrnou kvalitu spermatu a nejméně u 27% mužů může početí trvat delší dobu než obvykle.

V červnovém čísle časopisu Chemical & Engineering News z roku 2015 vyšly tři články popisující aktuální situaci kolem ftalátů, včetně návrhů na omezení jejich používání a možných náhradách (11). Bohužel se ukazuje, že většina případných náhrad, které jsou k dispozici, patří rovněž mezi ftaláty a i když jsou o něco méně nebezpečné, nepředstavují z dlouhodobého hlediska řešení tohoto problému, ale spíše ho odsouvají.

Ukázkovým příkladem je například bisfenol A (BPA), který byl většinou výrobců nahrazen za bisfenol S (BPS). Problém ale je, že BPS si zachovává většinu nežádoucích účinků na lidské zdraví jako BPA a je stejně tak nebezpečný. Proto nemá dnes moc cenu sledovat informace na plastových produktech, kde je uvedeno, že neobsahují bisfenol A (BPA), protože obsahují stejně nebezpečný bisfenol S. Z hlediska bezpečnosti pro uživatele tedy podobná informace nemá žádný význam.

Antimon a ostatní toxické látky zpomalující hoření musí podléhat zpřísněné regulaci

Látky zpomalující hoření jsou další skupinou chemikálií, se kterými běžně přicházíme do styku a jsou spojovány s řadou negativních účinků na lidské zdraví, včetně neplodnosti, malformací plodu, zpožďování vývoje nervové soustavy, sníženého IQ, problémů s chováním, hormonálními poruchami a v neposlední řadě také s rakovinou. Chemické látky, které zpomalují hoření, patří mezi 17 druhů chemických látek, jejichž používání bychom měli do značné míry omezit, pokud chceme snížit četnost výskytu rakoviny prsu (12, 13).

Látky zpomalující hoření se používají při výrobě nábytku (koberce, matrace, polstrování), v elektrotechnickém průmyslu (výroba elektrických spotřebičů, apod.) a také při výrobě dětského zboží (hraček a oděvů). Antimon je zpomalovač hoření, který se používá jako přísada do tkanin a plastů, včetně těch určených pro malé děti. Přestože klinické studie zkoumající vliv antimonu na lidský organismus přímo neprokázali spojitost této látky se vznikem rakoviny, klinické studie provedené na zvířatech prokázaly souvislost vdechování antimonu s nádory plic. 

Vědci se zatím snaží dosáhnout toho, aby zpomalovače hoření byly zakázány jako celek, protože zákaz vztahující se jen na několik konkrétních látek jen prodlužuje dobu, po kterou jsou lidé vystavováni škodlivým účinkům těchto chemikálií (14).

V USA vznikla petice (15, 16) jejímž cílem je zabránit "hře na kočku a na myš", kdy jedna nebezpečná chemická látka je nahrazena jinou chemickou látkou, která nebyla otestována a je stejně nebezpečná. Tato petice usiluje o to, aby Výbor pro bezpečnost spotřebního zboží (CPSC - Consumer Product Safety Commission) v USA zakázal všechny organohalogeny, které jsou nejčastějšími látkami používanými jako zpomalovače hoření a které najdeme jak v dětském zboží, tak v nábytku, matracích či elektronických přístrojích. Do této skupiny patří látky, jako například:

  • Polychlorované bifenyly (PCB), které byly v roce 1977 zakázány z důvodu negativních účinků na lidské zdraví
  • Bromované difenylethery (PBDE), které byly zakázány v roce 2005, protože bylo zjištěno, že jsou stejně nebezpečné jako polychlorované bifenyly, které měly tyto látky nahradit
  • Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl]fosfát (TDCP), který je spojován s onemocněním srdce, obezitou a také rakovinou (17)
  • Látka Firemaster 550, která v některých zemích nahradile PBDE byla stažena z trhu, protože je spojována s obezitou, onemocněním srdce a rakovinou (18, 19)

Jedním z hlavních zdrojů škodlivých chemických látek jsou potraviny

Kromě polstrování, stavebních materiálů, prostředků pro osobní hygienu či péči o domácnost, elektroniky a řady dalších produktů, se škodlivé chemické látky do těla dostávají také s jídlem, které jíme. V Kalifornii proběhl výzkum (20, 21), který zkoumal vliv způsobu stravování na zdraví dětí. Ukázalo se, že největšími škodlivinami, které v potravě přijímáme jsou:

  • Těžké kovy
  • Látky pocházející ze znečištěného životního prostředí (DDT a dioxiny)
  • Pesticidy

Bohužel se ukázalo, že VŠECH 364 dětí, které se do tohoto výzkumu zapojily, mělo zvýšenou hladinu arzénu, dieldrinu (zakázaný pesticid), DDE (metabolit DDT) a dioxinů, a to nad nebezpečnou hranici, při které se již mohou projevit rakovinotvorné účinky těchto látek.

Autoři studie doporučují následující:

"Je potřeba přijmout opatření k tomu, abychom zabránili překračování bezpečných limitů koncentrace škodlivin v tělech dětí. Jednotlivá opatření se budou lišit podle druhu látky, ale v zásadě lze doporučit následující: konzumaci organicky vyráběných mléčných výrobků a organicky pěstovaného ovoce a zeleniny tak, abychom omezili kontaminaci pesicidy, dále pak snížení příjmu živočišných výrobků (masa, mléka i ryb) tak, abychom snížili kontaminaci organickými látkami a těkými kovy a v neposlední řadě také omezení konzumace bramborových lupínků, cereálií, sušenek a ostatních tepelně zpracovávaných potravin s obsahem karbohydrátů tak, abychom snížili příjem akrylamidu, který při jejich výrobě vzniká."

Obsah toxických látek zjištěných v některých potravinách vás možná poněkud překvapí:

  • Největším zdrojem arzénu pro školní děti bylo kuřecí maso
  • Mléčné výrobky byly hlavním zdrojem olova, zakázaných pesticidů a dioxinů (nutno podotknout, že se jednalo v drtivé většině o běžné pasterizované mléko od krav chovaných v uzavřených prostorách - chlévech)
  • Největším zdrojem rtuti byly mořské plody

Několik tipů jak se vyvarovat toxických chemických látek

Je zřejmé že jednotlivé státy (včetně České republiky) nevěnují dostatečnou pozornost ochraně obyvatel před nebezpečnými chemickými látkami, které mohou mít zničující účinky na lidské zdraví. Protože systém kontroly a testování moc nefunguje, je na nás samotných, abychom sami sebe i naše blízké chránili. Přestože není možné zbavit se škodlivých chemických látek úplně, můžete rizika s nimi spojená minimalizovat, pokud budete dodržovat několik důležitých zásad.

Jezte především čerstvé a organicky pěstované potraviny. Balené potraviny a potraviny, které prochází chemickým zpracováním jsou častým zdrojem nebezpečných látek, jako jsou bisfenol A nebo ftaláty. Pokud kupujete ovoce nebo zeleninu, které nejsou organicky pěstované, pečlivě je před konzumací opláchněte vodou.  Konzumujte maso a mléko, pocházející z dobytka živeného pastvou (chovaného ve venkovním prostředí). Tím snížíte množství hormonů, pesticidů a dalších škodlivých látek, které do těla dostáváte. Nepijte mléko ani nekonzumujte mléčné výrobky, které obsahují geneticky rekombinantní bovinní růstový hormon (rBGH či rBST). Ryby pěstované na sádkách nebo kupované v supermarketech často obsahují polychlorované bifenyly nebo rtuť. Kupujte si proto ryby pouze z ověřených zdrojů, které jsou chyceny ve volné přírodě a jsou laboratorně testovány na obsah škodlivých látek (například aljašský losos). 
Kupujte potraviny ve skleněných obalech namísto potravin v plastových obalech nebo plechovkách, které uvolňují škodliviny a kontaminují obsah. Dejte pozor na to, že potraviny, u kterých výrobce deklaruje, že neobsahují bisfenol A, ve skutečnosti obsahují jiné látky, které mají stejně negativní účinky na hormonální rovnováhu jako bisfenol A. Potraviny a nápoje skladujte ve skleněných lahvích a nikoli v plastových sáčcích či obalech. Dětem dávejte nápoje ze skleněných kojeneckých lahví.  Používejte keramické pánve a hrnce namísto běžných hrnců s teflonovým či jiným povrchem, který může obsahovat škodlivé látky.
Používejte skleněné kojenecké lahve. Filtrujte kohoutkovou vodu, a to nejen na pití, ale i na koupání. Pokud si můžete dovolit filtrovat pouze jeden druh užitkové vody, filtrujte vodu na koupání, protože kůží se vstřebává více škodlivých látek než trávicím traktem. Kupte si filtr, který odstraňuje herbicid Atrazin, která je velmi škodlivý a narušuje hormonální rovnováhu organizmu. Chloristany (perchloráty) lze odstranit filtrem na bázi reverzní osmózy. Kupujte produkty od firem, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí a které mají certifikát o trvalé udržitelnosti a neobsahují organické látky a geneticky modifikované organizmy. To platí nejen pro potraviny, ale také pro domácí potřeby, hygienické pomůcky, stavební materiály, dětské hračky, matrace, nábytek a vůbec všechny ostatní věci, které potřebujete k životu.
Používejte vysavače s HEPA filtrem na odstranění kontaminovaného prachu. Ten je jedním z hlavních zdrojů kontaminace organizmu látkami z kategorie takzvaných zpomalovačů hoření.  Při nákupu nového nábytku, matrací, koberců či obkladů vybírejte takové materiály, které neobsahují zpomalovače hoření, ale jsou vyrobeny z přírodních nehořlavých materiálů (např. kůže, vlna, bavlna, hedvábí nebo Kevlar). Nenoste nepromokavé oděvy a nepoužívejte vodě odolný nábytek či koberce, které jsou zdrojem perfluorovaných látek (PFC).
Ujistěte se, že všechny hračky, kousátka a další předměty (včetně knížek, které mají často poplastované stránky), se kterými vaše dítě může přijít do styku, neobsahují bisfenol A. Doporučujeme dětem nedávat nic plastového, zejména věci, které jsou vyrobeny z pružného a ohebného plastu. Používejte přírodní čistící prostředky, které si můžete buď koupit nebo vyrobit sami doma. Nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují 2-butoxyethanol (EGBE) nebo glykolethery (methoxydiglykol = DEGME), protože mohou poškodit vaší plodnost a způsobit malformace plodu. Přejděte na produkty bez umělých vůní a parfémů. Jedna umělá vůně může obsahovat až několik tisíc potenciálně toxických chemických látek. Nepoužívejte změkčovací přípravky na prádlo či aviváže, které obsahují pestrou paletu syntetických chemických látek a vůní.
Vinylové sprchové závěsy nahraďte látkovými.  Namísto komerčně prodávaných menstruačních tampónů a vložek používejte bezpečnější přírodní materiály. Používejte přírodní kosmetické prostředky (šampóny, mýdla, přípravky proti pocení, kosmetika, apod.). Americká organizace EWG spravuje databázi (22) bezpečných produktů, které neobsahují ftaláty ani žádné jiné potenciálně nebezpečné chemické látky.
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Přeloženo z angličtiny a upraveno podle Mercola.com

Zdroje obrázků:

Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 21. července 2015 15:25
Datum poslední aktualizace: 18. února 2016 18:05
Datum příští revize: 18. února 2018 18:05
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace