Wernickeovo centrum řeči v mozku

Wernickeovo centrum řeči v mozku
15. září 2019 4:20

Wernickeovo centrum je oblast v mozku, která je důležitá pro správný vývoj a funkci řeči. Nachází se ve spánkovém (temporálním) laloku mozku v levé mozkové hemisféře a je odpovědné za porozumění řeči, zatímco Brocovo centrum řeči, které se nachází v jeho blízkosti, je odpovědné za tvorbu řeči (tedy za „ovládání“ mluvidel a vlastní mluvu).

Obsah článku

  1. Kde se nachází Wernickeovo centrum řeči?
  2. Podle čeho dostala Wernickeova oblast svůj název?
  3. Wernickeova afázie
  4. Co si z článku odnést?

V případě poruchy řečových center je rozdíl v příznacích v tom, že při poruše Wernickeova centra pacient nerozumí řeči a tedy v podstatě není schopen komunikovat, zatímco při poruše Brocova centra řeči rozumí, jen se nedokáže „srozumitelně“ vyjadřovat, protože není schopen příslušné slabiky a slova správně tvořit.

To znamená, že v případě poruchy Wernickeova centra dochází k podstatnému a závažnému narušení vývoje a užívání řeči.

Porucha Wernickeova centra se odborně označuje jako Wernickeova afázie a pacient při ní sice dokáže mluvit v celých plynulých větách, které ale nemají žádný smysl.

Kde se nachází Wernickeovo centrum řeči?

Wernickeovo centrum řeči někdy též označované jako Wernickeova oblast nebo area se nachází v zadní části spánkového laloku (lobus temporalis). Nejčastěji ho najdeme v levé mozkové hemisféře, ale není to tak vždy. Někdy totiž může být umístěno i v pravé hemisféře mozku.

Pro lepší představu o umístění Wernickeova a Brocova centra v mozku, se podívejte na obrázek níže.

Mozek s vyznačeným Brocovým a Wernickeovým centrem

Umístění Wernickeova centra řeči v mozku

Podle čeho dostala Wernickeova oblast svůj název?

Lékaři a vědci se vždy chtěli dozvědět kde se v mozku nachází centra pro některé základní dovednosti, včetně řeči.

Postupem doby se zjistilo, že v mozku se nachází oblasti odpovědné za tvorbu řeči a porozumění mluvnému slovu a jazyku a že tato centra řídí a ovlivňují naší schopnost rozumět a chápat co nám ostatní říkají a též naší schopnost správně mluvit a artikulovat.

Jedním z průkopníků ve zkoumání řečových center v mozku byl francouzský neurolog Paul Broca, který v 70. letech 19. století (kolem roku 1870) objevil v mozku oblast odpovědnou za tvorbu mluvené řeči. Zjistil, že poruchy v této oblasti způsobují potíže s mluvením (tvorbou slabik, slov a vět).

Broca měl jednoho pacienta jménem Leborgne, který rozuměl mluvenému slovu, ale kromě izolovaných slov a několika krátkých vět nebyl schopen mluvit. Když Leborgne zemřel, Broca posmrtně prozkoumal jeho mozek a našel lézi ve frontálním laloku. Toto místo, které dnes označujeme jako Brocovo centrum řeči nebo Brocovu oblast, je odpovědné za tvorbu řeči.

Zhruba o 10 let později neurolog Carl Wernicke zjistil podobný problém s tím rozdílem, že pacienti sice uměli mluvit, ale nedokázali porozumět mluvenému slovu.

Když po smrti zkoumal jejich mozky, zjistil léze (poškození) v místě, kde se spojují parietální, temporální a okcipitální lalok mozku. Tato oblast se dnes označuje jako Wernickeovo centrum řeči nebo Wernickeova oblast (area) a je odpovědná za porozumění pasnému a mluvenému slovu.

Wernickeova afázie

Pokud dojde k poškození Wernickeovyoblasti poraněním (traumatickým poškozením mozku například při autonehodě nebo jiném úrazu) nebo z důvodu jiného onemocnění, může vzniknout stav označovaný jako Wernickeova afázie.

Afázie je porucha, která se projevuje narušením schopnosti jedince rozumět a tvořit mluvené i psané slovo

Afázie často vzniká následkem cévní mozkové příhody, ale může vzniknout i při zakrvácení do mozku z důvodu traumatického poranění hlavy a také při infekčních a nádorových onemocněních mozku.

V případě poškození Wernickeovy oblasti vzniká Wernickeova afázie, někdy též označovaná jako senzorická nebo receptivní afázie.

Jedná se o poruchu řeči, která ovlivňuje porozumění mluvenému a psanému slovu.

Pacient sice dokáže tvořit slova a věty, ale ty nedávají v daném kontextu smysl, protože nerozumí mluvenému ani psanému projevu.

Podle Národní asociace pro afázii lidé s Wernickeovou afázií často tvoří normální gramaticky správná slovní spojení a věty, ale jejich obsah nedává smysl. Často navíc při mluvení používají neexistují slova.

Osoby s Wernickeovou afázií mají potíže s porozuměním a pochopením mluveného i psaného slova, ale umí tvořit slabiky, věty a správně gramaticky řadit slova. Jejich řeč může mít normální rytmus a intonaci, ale nejedná se o jazyk, protože nedochází ke sdělení žádné informace.

Tento typ afázie postihuje jak mluvené tak psané slovo.

Co si z článku odnést?

Wernickeovo centrum řeči je oblast mozku, odpovědná za porozumění mluvenému a psanému slovu. V případě jeho poruchy, je pacient schopen tvořit gramaticky správné slova a věty, ale jeho projev nedává smysl, protože nechápe (nerozumí) obsah slovních či písemných sdělení. Kromě Wernickeovy oblasti v mozku existuje ještě takzvaná Brocova oblast, která je odpovědná za vlastní tvorbu řeči a při jejím poškození pacient neumí mluvit (spojovat slabiky a slova do vět), ale chápání a porozumění mluvenému a psanému textu není narušeno.

Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Verywellmind.com

Zdroje obrázků:

Obrázek mozku zpracován podle Wikimedia s využitím obrázku vytvořeného uživatelem James.mcd.nz

Anotační obrázek z Pixabay.com  

Článek naposled aktualizován: 15. září 2019 4:20
Datum příští revize: 15. září 2021 4:20
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace