6 rizik přílišného snížení konzumace sodíku, o kterých se moc nemluví

26. března 2016 9:06

Sodík je pro lidský organizmus velmi důležitý, protože bez něj by v těle řada procesů vůbec nemohla fungovat. Je také hlavní součástí kuchyňské soli. Lékaři doporučují omezit příjem sodíku, ovšem často se zapomíná na to, že při poklesu konzumace sodíku pod určitou mez hrozí vážné zdravotní problémy i smrt. V tomto článku se podíváme na rizika, která souvisí s příliš nízkou spotřebou sodíku.

Nadměrné množství sodíku v organizmu je spojováno s vysokým krevním tlakem. Proto zdravotnické organizace na celém světě doporučují, abychom jeho spotřebu omezili (1, 2, 3).

Podle posledních doporučení bychom měli denně konzumovat maximálně 2 300 mg sodíku. Někteří dokonce doporučují snížit denní příjem sodíku až na 1500 mg (4).

Je však potřeba si uvědomit, že stejně jako nadměrná konzumace sodíku způsobuje problémy, platí to i obráceně a nedostatek sodíku dokáže v organizmu vyvolat pěknou paseku.

Pojďme se podívat na 6 rizik příliš nízké konzumace sodíku, o kterých se příliš nemluví

1. Možné zvýšení inzulínové rezistence

Několik studií spojuje dietu s nízkým obsahem sodíku se zvýšeným rizikem vzniku inzulínové rezistence (5, 6, 7).

Inzulínová rezistence je stav, kdy buňky lidského těla nejsou schopny adekvátně odpovídat na hormon inzulín, což vede ke zvýšení hladiny inzulínu v krvi a hlavně ke zvýšení hladiny glukózy v krvi.

Inzulínová rezistence je považována za jednu z hlavních příčin řady závažných onemocnění, včetně diabetu druhého typu a kardiovaskulárních chorob (8, 9).

Jedna studie, které se zúčastnilo 152 zdravých lidí, potvrdila, že již po 7 dnech užívání diety s nízkým obsahem sodíku, dochází ke zvýšení inzulínové rezistence (5).

Pro úplnost je třeba poznamenat, že ne všechny studie došly ke stejnému závěru. Některé naopak prokázaly, že dieta s nízkým obsahem sodíku nevede k žádným změnám v inzulínové rezistenci nebo dokonce inzulínovou rezistenci snižuje (10, 11, 12).

Nicméně tyto studie trvaly různou dobu, účastnily se jich různě veliké skupiny lidí a také množství soli, které účastníci studií užívali, bylo různé, což může být vysvětlením, proč jsou závěry těchto studií tak odlišné.

Shrnutí: Dieta s nízkým obsahem sodíku je spojována se zvýšením inzulínové rezistence, která způsobuje zvýšení hladiny glukózy v krvi a také zvyšuje množství inzulínu v krvi. To může vést k diabetu druhého typu a také k dalším závažným onemocněním.

2. Z hlediska kardiovaskulárních onemocnění nemá snížení příjmu sodíku nějaký prokazatelný pozitivní vliv

Je pravda, že snížení příjmu sodíku může vést ke snížení krevního tlaku.

Krevní tlak je však jenom jedním z rizikových faktorů pro vznik kardiovaskulárních onemocnění. Co je důležité a co nás opravdu zajímá je vliv sodíku na snížení četnosti vzniku (prevalence) kardiovaskulárních onemocnění a na snížení rizika úmrtí.

Vliv diety s nízkým obsahem sodíku na prevalenci infarktu myokardu, mozkové mrtvice a riziko úmrtí byl zkoumán v několika observačních studiích (13, 14, 15).

Jedna z těchto studií dospěla k závěru, že snížení konzumace sodíku pod 3000 mg denně vede ke zvýšení rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnění, včetně infarktu myokardu a mozkové mrtvice (14).

A co je ještě horší, další studie dokonce potvrdila vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární onemocnění při denní konzumaci sodíku v množství, které je v současné době doporučováno směrnicemi zdravotnických organizací (15).

Na druhou stranu řada dalších studií vedla k rozporuplným závěrům a prokázala pravý opak, takže tento problém zdaleka není vyřešen (16, 17, 18).

V roce 2011 byla provedena podrobná analýza placebem kontrolovaných klinických hodnocení a bylo zjištěno, že snížení příjmu sodíku nevede ke snížení rizika vzniku infarktu myokardu a mozkové mrtvice a naopak vede ke zvýšení rizika úmrtí na srdeční selhání (19).

Shrnutí: Přestože jsou vědecky ověřená fakta značně rozporuplná, několik observačních studií potvrzuje, že dieta s nízkým příjmem sodíku může vést ke zvýšení rizika úmrtí na infarkt myokardu a mozkovou mrtvici. Placebem kontrolovaná klinická hodnocení neprokázala žádný jasný přínos snížení denního příjmu sodíku.

3. Zvýšení rizika úmrtí na srdeční selhání

Srdeční selhání je stav, kdy srdce není schopno přečerpávat dostatečné množství krve tak, aby byly potřeby všech tkání v těle v oblasti zásobování krví a kyslíkem byly splněny.

Neznamená to, že by se srdce úplně zastavilo, ale i tak je tento stav velmi závažným onemocněním.

Je proto zajímavé, že dieta s nízkým příjmem sodíku je spojována se zvýšeným rizikem úmrtí u lidí, kteří trpí chronickým srdečním selháním.

Analýza několika placebem kontrolovaných studií potvrdila, že lidé trpící srdečním selhání mají při snížení příjmu sodíku vyšší riziko úmrtí než pacienti, kteří denní příjem sodíku nesníží (19).

A vliv snížení příjmu sodíku na zvýšení rizika úmrtí je opravdu zásadní, protože nižší příjem sodíku vedl u těchto pacientů ke zvýšení rizika úmrtí o celých 160%. Je to důvod k obavám, protože lékaři často pacientům se srdečním selháním radí omezit denní příjem sodíku (méně solit).

Než budou přijata nějaká konkrétní opatření je potřeba provést ještě další výzkum, protože výsledky výše uvedené analýzy byly z velké části založeny jen na jedné velké studii.

Shrnutí: Existují určité důkazy o tom, že lidé se srdečním selháním mají při snížení denního příjmu sodíku vyšší riziko úmrtí než ostatní pacienti. Je však potřeba tuto skutečnost ještě potvrdit dalšími studiemi.

4. Dieta s nízkým obsahem sodíku může vést ke zvýšení LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi

Riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění zvyšuje řada faktorů, včetně zvýšení LDL (zlého) cholesterolu a triglyceridů v krvi.

Některé studie prokázaly, že dieta s nízkým příjmem sodíku zvyšuje v krvi jak LDL cholesterol, tak triglyceridy.

V roce 2003 byla provedena studie na zdravých lidech a bylo zjištěno, že nízkosodíková dieta zvyšuje LDL cholesterol o 4,6% a triglyceridy o 5,9 % (20).

Podle jiné studie, která byla provedena nedávno, nízkosodíková dieta zvyšuje LDL cholesterol o 2,5% a triglyceridy o 7% (21).

Sůl ve slánce

A navíc tyto studie prokázaly, že omezení příjmu soli vedlo jen k velmi mírnému poklesu krevního tlaku, přičemž vyšší efekt to mělo u lidí s vysokým krevním tlakem. Více informací o snižování cholesterolu a jeho vlivu na kardiovaskulární onemocnění najdete v tomto článku. Další informace o prospěšnosti a škodlivosti soli na lidský organizmus pak najdete zde.

Shrnutí: Studie potvrdily, že omezení příjmu soli může vést ke zvýšení hladiny LDL cholesterolu a triglyceridů v krvi, které patří mezi běžné rizikové faktory pro vznik kardiovaskulárních chorob.

5. Zvýšení rizika úmrtí u diabetiků

Diabetici jsou častěji ohroženi infarktem myokardu a mozkovou mrtvicí (22).

Proto řada lékařských směrnic doporučuje diabetikům omezit příjem soli (23, 24).

Nicméně některé studie prokázaly spojitost mezi nízkým příjmem sodíku a zvýšením rizika úmrtí jak u diabetiků prvního typu, tak u diabetiků druhého typu (25, 26).

Jedná se o všem o observační (pozorovací) studie, nikoli o srovnávací, placebem kontrolované studie, takže je potřeba jejich výsledky brát poněkud s rezervou.

Shrnutí: Lidé trpící diabetem prvního a druhého typu mají zvýšené riziko úmrtí pokud užívají nízkosodíkovou dietu. Nicméně je potřeba provést ještě další klinický výzkum, aby to bylo potvrzeno na sto procent.

6. Vyšší riziko hyponatrémie (příliš nízké koncentrace sodíku v krvi)

Hyponatrémie je odborný název pro stav, kdy má pacient v krvi příliš nízkou (podlimitní) koncentraci sodíku.

Projevy hyponatrémie se velmi podobají projevům dehydratace a v závažných případech může dojít až k otoku (edému) mozku, což se projeví bolestmi hlavy, křečemi, kómatem a v extrémních případech může pacient i zemřít (27).

Riziko hyponatrémie je obecně vyšší u některých skupin obyvatelstva. Platí to například pro starší lidi (28).

Je tomu tak proto, že u starších lidí je vyšší pravděpodobnost vzniku onemocnění, která mohou snižovat koncentraci sodíku v krvi. Starší lidé také často užívají léky, které mohou hyponatrémii vyvolat.

Další rizikovou skupinou, která je hyponatrémií ohrožena jsou sportovci, zejména běžci dlouhých tratí (maratón, půlmaratón, apod.), u kterých může vzniknou hyponatrémie v důsledku nadměrné ztráty sodíku při sportovním výkonu (29, 30).

V těchto případech je hyponatrémie vyvolána nejčastěji vypitím velkého množství vody a naopak opomenutím doplnit do těla sodík, který byl vyloučen s potem (31).

Shrnutí: Někteří lidé mohou trpět onemocněním zvaným hyponatrémie (příliš nízká koncentrace sodíku v krvi). Ohroženými skupinami jsou zejména starší lidé a někteří sportovci. V takovém případě může snížení konzumace soli vést ke zvýšení rizika vzniku hyponatrémie.

Jaký by měl být váš denní příjem sodíku?

Studie ukazují, že účinek sodíku na organizmus lze charakterizovat křivkou ve tvaru písmene J.

Příliš mnoho sodíku škodí, ale stejně tak má příliš nízká konzumace sodíku řadu negativních dopadů na lidské zdraví.

Nejnižší riziko úmrtí a vážných zdravotních problémů tak mají lidé, kteří se nachází někde uprostřed tohoto spektra.

Za optimální denní příjem sodíku se z hlediska jeho maximálního přínosu pro zdraví a minimalizace negativních vlivů považuje 3000 - 5000 mg denně. To je zhruba tolik, kolik denně přijme průměrná dospělá osoba (3371 mg) (32, 33).

Odpovídá to zhruba 7,5 - 12,5 g kuchyňské soli denně (1,5 - 2,5 kávových lžiček denně - sůl obsahuje zhruba 40% sodíku, takže je potřeba vynásobit denní příjem číslem 2,5, abychom získali množství sodíku, které do těla se solí dostaneme).

Nicméně některým lidem může snížení příjmu sodíku velmi prospět, zejména pak těm, kteří trpí onemocněním zvaným hypertenze s citlivostí na denní příjem soli (34).

Pokud trpíte onemocněním, které vyžaduje dietu s nízkým obsahem sodíku nebo pokud vám lékař doporučil snížit denní příjem sodíku, vždy tato doporučení dodržujte bez ohledu na to, co se v tomto článku píše.

Pokud jste však zdraví a chcete dodržovat zdravý životní styl, neexistují žádné spolehlivé důkazy, že dieta s nízkým příjmem sodíku bude mít skutečně pozitivní vliv na vaše zdraví.

Většina sodíku, kterou do těla dostáváme "navíc" nepochází z kuchyňské soli, ale z průmyslově zpracovaných, balených potravin a polotovarů, tedy jídel, kterých byste se měli tak jako tak vyvarovat.

Pokud si vaše zdravé pokrmy trochu osolíte, získáte lepší chuť a budete se na jídlo více těšit.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Zdroje obrázků:

Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 26. března 2016 9:06
Datum příští revize: 26. března 2018 9:06
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace