Jakou roli hraje strava při ADHD?

28. února 2016 19:51

ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) neboli hyperkinetická porucha či porucha pozornosti s hyperaktivitou patří mezi neurologické vývojové poruchy. Jedná se o poruchu pozornosti s hyperaktivitou, která se projevuje již v raném dětství (nejvíce ve školním věku) a ve 40-50% přetrvává do dospělosti. Neexistuje důkaz o tom, že by tato porucha byla způsobena druhem konzumované stravy. Nicméně, výzkumy ukazují, že u některých pacientů mohou změny stravovacích návyků zmírnit projevy tohoto onemocnění. Touto problematikou se zabývá celá řada studií. V článku se zabýváme výsledky výzkumů, názory týkajících se potravin, složení konzumované stravy, doplňků výživy a jejich vlivu na míru vyjádření symptomů onemocnění.

Co je to ADHD?

Hyperkinetická porucha (ADHD- Attention Deficit Hyperactivity Disorder) je stav zahrnující nepozornost, hyperaktivitu a impulzivní chování (1, 2). Jedná se o jednu z nejčastějších poruch u dětí, ale může se vyskytnout i v dospělém věku (3, 4).

Přesná příčina vzniku onemocnění není známa, výsledky výzkumů však poukazují na genetické odchylky, které hrají hlavní roli ve vzniku poruchy.

Na vzniku onemocnění se pravděpodobně podílí i řada dalších faktorů (faktorů vnějšího prostředí- toxické účinky, nevhodná výživa v kojeneckém věku atd.) (5, 6, 7, 8). 

Předpokládaná příčina obtíží spočívá v nedostatečných hladinách dopaminu a noradrenalinu v určitých oblastech mozku (9, 10, 11).

Jestliže v důsledku nedostatku těchto neurotransmiterů (pozn.: jedná se látky sloužící k přenosu informací mezi buňkami) dojde k narušení určitých mozkových funkcí, pacienti mají problémy s plněním základních úkolů, s udržením pozornosti a soustředění, často se nevhodně chovají (12, 13, 14).

Všechny tyto obtíže výraznou měrou ovlivňují schopnost pracovat, mít dobré výsledky ve škole či v práci a udržovat vztahy s ostatními lidmi. Tyto skutečnosti poté snižují kvalitu života (15, 16, 17, 18, 19).

ADHD je nevyléčitelná porucha, léčba se zaměřuje na zmírnění obtíží. Nejčastěji se používá medikamentózní terapie v kombinaci s psychoterapií (u této poruchy se využívá kognitivní behaviorální terapie) (20, 21).

Ukazuje se, že příznaky mohou být ovlivněny typem konzumované stravy (1, 22).

Podrobněji jsme o ADHD a možnostech léčby psali v tomto článku.

Shrnutí: ADHD je komplikovaná porucha chování, nejčastěji je léčena kombinací medikamentózní terapie a kognitivní behaviorální terapie (druh psychoterapie), užitečné mohou být dietní změny.

Výživa a chování

Výzkumné studie se zabývají vlivem konzumované stravy na mírů vyjádření příznaků poruchy. Tento pohled je poměrně nový. Nicméně je jasné, že některé potraviny obecně ovlivňují chování bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost hyperkinetické poruchy.

Jako příklad můžeme uvést kofein, který zvyšuje bdělost, čokoláda zlepšuje náladu, alkoholické nápoje vedou ke vzniku pocitu uvolnění a rovněž ke zlepšení nálady (23).

Na druhou stranu je chování ovlivněno rovněž nutričními nedostatky. Jedna ze studií prokázala, že po doplnění esenciálních mastných kyselin, vitamínů a minerálů došlo u zkoumaného vzorku osob k významnému snížení asociálního chování (ve srovnání s placebem) (24).

Dostatečná hladina minerálů a vitamínů snižuje asociální chování také u dětí, polynenasycené mastné kyseliny snižují násilí a agresivitu (25, 26).

Vzhledem k těmto skutečnostem je pravděpodobné, že konzumovaná strava může ovlivňovat i symptomy poruchy ADHD, které jsou do značné míry dány právě narušeným chováním.

Proto se výzkum zaměřil na účinky potravin a doplňků stravy na ovlivnění projevů ADHD.

Prováděly se dva typy studií:

  • Studie, během kterých byla strava pacientů obohacena o některé složky potravy
  • Studie, které byly založeny na eliminaci (vynechání) určité složky potravy
Shrnutí: Výsledky výzkumů prokazují, že konzumované potraviny a potravinové doplňky ovlivňují chování. Vzhledem k těmto skutečnostem byl proveden výzkum se zaměřením na ovlivnění symptomů ADHD konzumovanými potravinami.

Studie se zařazením některých látek (živin) do stravy pacienta s ADHD

Řada studií prokázala, že děti s ADHD mají často nezdravé stravovací návyky, či nedostatek vhodných živin (2728, 29, 30).

Tento poznatek vedl k předpokladu, že by zajištění správné výživy mohlo vést ke zmírnění příznaků. Podívejme se na účinky konzumace potravinových doplňků (vitamíny, minerály, omega-3- mastné kyseliny) na symptomy ADHD.

Suplementace aminokyselin

Všechny buňky v těle potřebují ke správnému fungování dostatek aminokyselin. Ty jsou  stavebními kameny bílkovin (proteinů), používají se k tvorbě celé řady bílkovinných látek (např. neurotransmiterů= přenašečů, a dalších signálních molekul v mozku a dalších částech těla). Důležité jsou především aminokyseliny fenylalanin, tyrosin a tryptofan, které jsou v těle využívány k tvorbě neurotransmiterů dopaminu, serotoninu a noradrenalinu.

Pacienti s ADHD mají nedostatečné množství těchto neurotransmiterů a také nízké hladiny uvedených aminokyselin v krvi a moči (31, 32).

Proto byly provedeny výzkumy zabývající se aminokyselinovými doplňky a jejich vlivem na zlepšení symptomatiky.

Při podávání tyrosinu a s-adenosylmethioninu byly výsledky studií smíšené, některé studie neprokázaly příznivé účinky na zlepšení symptomů poruchy, některé poukázaly pouze na mírné benefity při užívání těchto doplňků (33, 34, 35).

Shrnutí: Užívání aminokyselinových potravinových doplňků vykazuje určitý efekt, pro nedostatečně přesvědčivé účinky je však třeba provést další studie, neboť v tuto chvíli jsou výsledky smíšené.

Suplementace vitamínů a minerálů

Nedostatek železa a zinku vede ke vzniku kognitivních poruch, bez závislosti na přítomnosti či nepřítomnosti poruchy ADHD (36, 37, 38).  

U dětí s ADHD byly opakovaně hlášeny nižší hladiny zinku, hořčíku, vápníku a fosforu (39, 40, 41).

Několik výzkumných studií se zaměřilo na účinky potravinových doplňků s obsahem zinku, přičemž při jejich užívání bylo zaznamenáno zlepšení symptomů (42, 43, 44).

Další dvě studie hodnotily účinky potravinových doplňků s obsahem železa u dětí s ADHD. Výsledky opět prokázaly příznivé účinky na symptomatiku, pro přesnější informace je však nutné provést další výzkum (45, 46).

Zkoumány byly i účinky megadávek vitamínů B6, B5, B3 a C, zde však nebylo zjištění zlepšení (47, 48).

V roce 2014 byl však proveden doplňující výzkum (zkoumající efekt multivitaminových doplňků a minerálů), který potvrdil pozitivní efekt užívání. U dospělých pacientů, kteří užívali doplněk stravy, bylo prokázáno přesvědčivé zlepšení po 8 týdnech užívání přípravku ve srovnání s kontrolní skupinou, která užívala placebo (49, 50).

Shrnutí: Výsledky studií zabývajících se užíváním potravinových doplňků s obsahem vitamínů a minerálů jsou smíšené, je nutné provést další výzkum.

Suplementace omega-3 mastných kyselin

Omega-3 mastné kyseliny jsou velmi důležité pro správnou funkci mozku. U dětí s ADHD byly  zaznamenány nižší hladiny omega-3 mastných kyselin v porovnání s dětmi bez poruchy ADHD (51, 52).

Zdá se, že čím je hladina omega-3 mastných kyselin nižší, tím větší jsou poruchy učení a chování (53).

Nelze se tudíž divit informaci, že řada studií potvrdila mírné zlepšení příznaků u pacientů s ADHD jako efekt užívání potravinových doplňků s obsahem omega-3 mastných kyselin (54, 55, 56, 57, 58).

Omega-3- mastné kyseliny přispívají ke zvýšení pozornosti a schopnosti dokončit daný úkol. Mezi další příznivé účinky patří snížení agresivity, neklidu, impulzivity a hyperaktivity (59, 60, 61, 62, 63, 64, 65).

Podrobný článek o omega 3 mastných kyselinách a jejich vlivu na organizmus, najdete zde.

Shrnutí: Četné studie prokázaly příznivý efekt užívání omega-3- mastných kyselin na zlepšení příznaků ADHD.

Výzkumné studie založené na eliminaci určité složky potravy z jídelníčku

Pacienti s ADHD mívají s větší pravděpodobností nežádoucí reakce na potraviny, což vedlo k předpokladu, že by odstranění problémové potraviny z jídelníčku mohlo přispět ke zlepšení příznaků (30, 66).

Několik výzkumných studií se zabývalo účinky eliminace určité potraviny z jídelníčku (z jídelníčku byla odstraněno několik látek, včetně potravinářských přídatných látek, sladidel a alergenních potravin).

Eliminace salicylátů a potravinových přídatných látek

Alergolog MUDr. Feingold předpokládal, že by konzumované potraviny mohly ovlivňovat chování. V roce 1970 svým pacientům naordinoval dietu, ve které byly eliminovány některé složky stravy (strava neobsahovala salicyláty, které se normálně nacházejí v celé řadě jídel, léků a potravinových doplňků). Při dodržování této diety někteří pacienti zaznamenali znatelné zlepšení symptomů. Brzy nato lékař  začal provádět výzkum s pacienty s diagnostikovanou hyperkinetickou poruchou, u kterých zkoumal vliv diety na míru vyjádření příznaků. U 30-50% těchto dětí došlo ke zmírnění příznaků při dodržování uvedené diety (67).

Jeho práce měla úspěch u mnoha rodičů, kteří poté založili Feingoldovu asociaci Spojených států (Feingold Association of the United States). Ta funguje dodnes (68).

Přes pozitivní hodnocení uzavřel Feingold výzkum se závěrem, že strava není efektivní intervencí k ovlivnění projevů ADHD.

Dal tak podnět k provedení dalších výzkumů založených na eliminaci některé ze složek potravy (jídla a přídatných látek v potravinách - tzv. přísad neboli aditiv) (69, 70, 71).

Shrnutí: Feingoldova studie založená na eliminaci některých složek ze stravy se stala průkopníkem ve výzkumu pro pacienty s ADHD.

Eliminace umělých barviv a konzervačních látek ze stravy

Výzkumné studie se začaly zaměřovat na eliminaci umělých barviv a konzervantů v konzumované stravě.

Zdá se, že tyto látky ovlivňují chování dětí bez ohledu na to, zda se jedná o děti s hyperkinetickou poruchou či děti zcela zdravé (72, 73).

Jedné ze studií se zúčastnilo 800 dětí s podezřením na hyperkinetickou poruchu. Po vynechání výše uvedených látek ze stravy došlo ke zlepšení u 75% těchto dětí, po zahájení příjmu těchto látek se projevy ADHD u těchto dětí objevily znovu (74).

Smutné dítě s hyperaktivitou

Další ze studií prokázala zvýraznění obtíží spojených s hyperaktivitou u dětí, které konzumovaly stravu s obsahem umělých barviv a konzervantů (konkrétně benzoát sodný) (75).

Přestože se ukazuje, že konzumace těchto látek může vést ke zhoršení hyperaktivity, důkazy však stále nejsou dostatečně přesvědčivé (1, 54, 76, 77, 78, 79).

Americký úřad pro schvalování léčiv a potravin - FDA (Food and drug administration) požaduje, aby na obalech výrobků byly uvedeny druhy umělých barviv a konzervačních látek obsažených v daném výrobku.

Evropská unie požaduje, aby potraviny, které obsahují výše uvedené látky měly na svém obalu varovný štítek, který upozorňuje na možnost nepříznivých vlivů na chování a udržení pozornosti (80, 81, 82, 83).

Je dobře, že se na tomto poli začíná něco dít, protože se stále více ukazuje, že i zdánlivě bezpečná chemie přidávaná do potravin může mít negativní účinky.

Shrnutí: Výše uvedené látky mohou obecně ovlivňovat chování dětí, přestože důkazy o těchto nežádoucích účincích nejsou dosud jednoznačně potvrzeny. FDA a Evropská unie však vyžadují uvedení všech přidaných látek na obalech potravin.

Eliminace cukru a umělých sladidel ze stravy

Symptomy ADHD mohou být ovlivněny jak nealkoholickými nápoji s vysokým obsahem cukru, tak i nízkou hladinou krevního cukru u těchto pacientů (84, 85).

Některé studie prokázaly, že příjem cukru ve stravě může mít souvislost se symptomy ADHD u dětí a dospívajících (86, 87).

Nicméně, širší výzkum zaměřený na příjem cukru a umělých sladidel neprokázal žádný efekt na ovlivnění symptomů dětí s ADHD. To se týká například aspartamu, u kterého byly 2 studie negativní (88, 89, 90)

Nedostatečný příjem cukru způsobuje zhoršení pozornosti, neboť nerovnováha a kolísání hladin krevního cukru (glykémie) vede k nesoustředěnosti a únavě.

Přehledný článek o dobrých a špatných cukrech si můžete přečíst zde.

Shrnutí: Nebylo prokázáno, že příjem cukru a umělých sladidel ovlivňuje symptomy pacientů s ADHD. Platí však obecně známý poznatek, že rozkolísané hladiny krevního cukru (dané nepravidelným příjmem stravy a nevhodným složením konzumovaných potravin) způsobuje poruchy soustředění a únavu.

Dieta s vyloučením několika potravin

Jedná se o typ diety, pomocí které jsou testovány reakce pacientů s ADHD na určité potraviny. Zde jsou uvedeny pokyny pro správné dodržování a hodnocení tohoto druhu diety:

  • Eliminace (vyloučení) potraviny. Konzumujte stravu s nízkým obsahem alergenních látek, u které se nepředpokládá zhoršující účinek na symptomy ADHD. Pokud dojde ke zlepšení symptomů, následuje další fáze.
  • Opětovné zařazení dané potraviny do jídelníčku. V této chvíli je jasné, že jedna z potravin, kterou jste vynechali, vedla ke zhoršení příznaků. Potraviny, u kterých je podezření na zhoršení symptomů, jsou zaváděny zpět do jídelníčku jednou za 3-7 dní. Pokud se symptomy po zavedení dané potraviny znovu vrátí, je tato potravina označena za „senzibilizující (= vyvolávající příznaky onemocnění)“.
  • Léčba. Pro každého pacienta je vytvořen takzavný osobní stravovaví protokol, ze kterého jsou vyloučeny potraviny, u kterých byl potrvzen nežádoucí účinek na projevy ADHD (ve smyslu zhoršení projevů). Dodržováním stravovacích zásad uvedených v tomto protokolu tak u pacienta dochází ke zmírnění až minimalizaci výskytu projevů ADHD.

Tento způsob stravování byl zkoumán přibližně ve 12-ti různých studiích, které byly prováděny po dobu 1-5 týdnů, vyšetřovaný soubor zahrnoval 21-50 dětí v každé studii.

V jedenácti z těchto studií byl prokázán statisticky významný pokles příznaků hyperkinetické poruchy (ADHD) u 50-80% účastníků, u 24% dětí bylo zjištěno zlepšení (91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102).

Dále bylo objektivně zjištěno, že většina dětí je citlivých na více než jednu složku potravy (nejčastěji se jednalo o kravské mléko a pšenici) (92, 94, 100).

Shrnutí: Dieta s vyloučením několika potravin slouží k tomu, aby se stanovili potraviny, které u daného člověka zhoršují projevy ADHD. Provedené studie potvrdily příznivý účinek na jednotlivé podskupiny vyšetřovaných dětí, pozitivní efekt byl v jednotlivých skupinách dětí pozorován u více než poloviny z nich.

Co si z článku o stravě a jejím vlivu na ADHD odnést?

Výsledky výzkumů zabývajících se vlivem konzumované stravy na symptomy ADHD v této chvíli nejsou dostatečně přesvědčivé. Provedené studie však svědčí o tom, že strava může výraznou měrou ovlivnit chování bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost hyperkinetické poruchy.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Tereza Vitvarová
Vzdělání: dětská lékařka
Použité zdroje:

Zpracováno podle Authority Nutrition

Zdroje obrázků:

Pixabay.com a Dollarphotoclub.com

Článek naposled aktualizován: 28. února 2016 19:51
Datum příští revize: 28. února 2018 19:51
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace