Otrava krve: příznaky a léčba

30. září 2019 17:25

Otrava krve je závažná infekce, která vzniká v případě proniknutí baktérií do krevního oběhu. Navzdory svému názvu nemá tato infekce nic společného s otravou v pravém slova smyslu a otrava krve je jen „lidové“ označení pro bakterémii nebo sepsi.

Obsah článku

 1. Co způsobuje otravu krve?
 2. Kdo má nejvyšší riziko otravy krve?
 3. Příznaky
 4. Diagnostika otravy krve
 5. Možnosti léčby
 6. Prognóza otravy krve
 7. Prevence a co si z článku odnést?

Bakterémie znamená přítomnost baktérií v krvi, které zatím nevyvolaly systémovou zánětlivou imunitní odpověď (SIRS), zatímco sepse je závažné, život ohrožující onemocnění, které se kromě přítomností baktérií v krvi projevuje dalšími systémovými příznaky, jako jsou například horečka (nebo naopak pokles teploty pod 36°C), nízký krevní tlak, zrychlené dýchání (tachypnoe), zrychlení srdeční akce, apod.

Otrava krve může být život ohrožující, protože z prosté bakterémie se může rychle rozvinout sepse až septický šok (sepse spojená se selháváním orgánů).

Proto je rychlá diagnostika a léčba otravy krve velice důležitá a zásadní pro prognózu pacienta, ale měli bychom něco vědět i o rizikových faktorech, které otravu krve mohou způsobit, abychom tomuto závažnému stavu mohli pokud možno předejít.

V tomto článku se dozvíte co je otrava krve, jaké jsou její příčiny, příznaky a možnosti diagnostiky, léčby a prevence.

Co způsobuje otravu krve?

Příčinou otravy krve je bakteriální infekce kdekoli v těle, při které baktérie proniknou do krve. Přítomnost baktérií v krvi označujeme termínem bakterémie a pokud je spojena se systémovými příznaky (horečka nebo podchlazení, zrychlení srdeční činnosti a dýchání, nízký krevní tlak, apod.), hovoříme o sepsi. Někteří lékaři ještě rozlišují takzvanou septikémii (někdy se píše i jako septicémie), což je v podstatě počínající sepse (tedy mezistupeň mezi bakterémií a sepsí). Neléčená sepse může být život ohrožující a vést k selhání orgánů a smrti pacienta.

Na druhou stranu sepse nemusí být způsobena jen přítomností baktérií v krvi, ale mohou jí vyvolat i jiné mikroorganizmy, jako jsou viry nebo plísně.

Stejně tak existují druhy sepse, při kterých v krvi pacienta nemusí být žádné baktérie (například urosepse, kdy jsou baktérie přítomné v moči pacienta, odkud se mohou, ale nemusí dostat do krve).

Kromě močových cest postihuje sepse nejčastěji plíce nebo břišní orgány a nejvíce jsou jí ohroženi pacienti v nemocnicích, kde je riziko infekce vyšší, zejména u stavů vyžadujících dlouhodobou hospitalizaci.

Protože k otravě krve dochází až při přestupu baktérií do krevního oběhu na podkladě jiného infekčního onemocnění, nemůžete dostat otravu krve bez předchozí infekce jinde v těle.

Mezi nejčastější druhy infekcí, které mohou vyvolat sepsi, mimo jiné, patří:

 • infekce v břiše
 • infekce po kousnutí či bodnutí hmyzem
 • infekce centrálního žilního katetru, dialyzačního katetru nebo chemoportu (obecně je zavedené jakéhokoli katetru či kanyly z hlediska otravy krve rizikové)
 • záněty zubů a/nebo záněty po vytržení zubu
 • pooperační komplikace (záněty operačních ran, apod.)
 • nesterilní ošetření otevřeného poranění kůže
 • nákaza bakteriálními kmeny, které jsou rezistentní na antibiotickou léčbu
 • infekce močových cest a ledvin
 • zápal plic
 • kožní infekce

Kdo má nejvyšší riziko otravy krve?

Někteří lidé mají vyšší riziko otravy krve než jiní.

Mezi osoby, které otrava krve ohrožuje nejvíce, mimo jiné patří:

 • lidé s oslabeným imunitním systémem, jako jsou například pacienti s leukémií nebo AIDS
 • malé děti
 • starší dospělí
 • osoby, které užívají drogy aplikované nitrožilně (například heroin)
 • osoby s nedostatečnou zubní hygienou
 • osoby, které mají zavedený katetr nebo kanylu (například močový katetr, centrální žilní katetr, apod.)
 • osoby, které pracují v prostředí, ve kterém jsou vystaveny baktériím nebo virům (například zdravotníci nebo lidé pracující venku)

Příznaky

Mezi příznaky otravy krve, mimo jiné, patří:

 • třesavka (zimnice)
 • vysoká horečka nebo naopak podchlazení
 • slabost
 • zrychlené dýchání
 • zrychlená srdeční činnost nebo bušení srdce (palpitace)
 • bledost pokožky, zejména v obličeji

Některé z výše uvedených příznaků se vyskytují i u chřipky či jiných onemocnění. Nicméně pokud jste nedávno prodělali chirurgický zákrok nebo se léčíte s otevřeným zraněním, je důležité okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, pokud se u vás některý z výše uvedených příznaků otravy krve objeví.

Mezi příznaky rozvinuté (pokročilé) otravy krve, mimo jiné, patří:

 • zmatenost
 • červené skvrny na kůži, které se mohou zvětšovat a vypadat jako velká fialová modřina (petechie a sufuze)
 • šok
 • snížená tvorba moči nebo úplná zástava tvorby moči (oligurie až anurie)
 • selhání orgánů

Otrava krve může vyvolat syndrom dechové tísně nebo septický šok. Pokud není léčba otravy krve okamžitě zahájena, mohou výše uvedené závažné komplikace vést až ke smrti pacienta.

Diagnostika otravy krve

Příznaky otravy krve jsou do značné míry podobné příznakům celé řady různých onemocnění, jako je chřipka nebo jiná zánětlivá onemocnění. Proto je vždy nutné vyhledat lékařskou pomoc a nechat si udělat fyzikální vyšetření, při kterém vám lékař změří teplotu a krevní tlak a případně odebere vzorek krve.

Pokud má lékař podezření na otravu krve, provede další vyšetření, jejichž smyslem je odhalit přítomnost baktérií v krvi.

Mezi vyšetření, která se při diagnostice otravy krve rutinně provádí, mimo jiné, patří:

 • vyšetření krve na přítomnost baktérií
 • stanovení hladiny kyslíku v krvi (měření saturace kyslíkem a měření hladiny kyslíku a dalších plynů v arteriální nebo kapilární krvi – Astrup)
 • vyšetření krevního obrazu a diferenciálního počtu krevních buněk (červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček)
 • vyšetření srážlivosti krve (stanovení hladiny srážecích faktorů)
 • vyšetření moči (chemicky a kultivačně na přítomnost baktérií)
 • RTG hrudníku
 • vyšetření funkcí ledvin a jater a stanovení hladiny elektrolytů v krvi a zjištění acidobazické rovnováhy

Pokud máte na kůži otevřenou ránu, může lékař odebrat vzorek sekretu z rány a odeslat ho k mikrobiologickému vyšetření za účelem zjištění přítomnosti baktérií.

V některých případech může lékař při podezření na sepsi objednat také vyšetření na zobrazovacích metodách s cílem zjistit známky infekce jednotlivých orgánů.

Mezi zobrazovací metody využívané v diagnostice sepse patří:

 • RTG snímek: například z rentgenu hrudníku lze zjistit zápal plic, z rentgenu kostí známky zánětu kostí, apod.
 • Počítačová tomografie (CT): z tohoto vyšetření lze například zjistit přítomnost kamenů v močových cestách nebo městnání v močových či žlučových cestách, což může být známkou zánětu. Stejně tak CT slouží ke zjištění přítomnosti volné tekutiny v tělesných dutinách, což může v diagnostice infekce rovněž pomoci.
 • Magnetická rezonance (MRI): magnetická rezonance je při vyšetřování zánětů měkkých tkání a orgánů mnohem přesnější a spolehlivější metodou, než CT. Je ale hůře dostupná a vyšetření trvá mnohem déle a je také mnohem dražší než CT.
 • Ultrazvuk: ultrazvuk může v diagnostice otravy krve pomoci například v případě, že je zdrojem zánětu žlučník nebo ledviny a pomáhá také potvrdit přítomnost tekutiny v dutině břišní a malé pánvi, což může být známkou probíhající infekce.

V případě zjištění přítomnosti baktérií se někdy stanovuje jejich citlivost na různá antibiotika a po zjištění konkrétní citlivosti se antibiotická léčba upraví (změní se antibiotikum nebo se přidá další antibiotikum ke stávajícímu, případně se upraví dávkování, apod.).

Možnosti léčby

Léčba otravy krve musí být zahájena co nejrychleji, protože baktérie se mohou krví rozšířit do všech tkání, včetně srdečních chlopní a vyvolat těžkou, život ohrožující infekci.

Léčba otravy krve nejčastěji probíhá za hospitalizace v nemocnici.

Pokud má pacient kromě otravy krve ještě známky šoku, je obvykle nutná hospitalizace na monitorovaném lůžku (jednotka intenzivní péče).

Mezi příznaky šoku, mimo jiné, patří:

 • bledost
 • zrychlený a oslabený puls (tachykardie)
 • rychlé, mělké dýchání (tachypnoe)
 • závrať až bezvědomí
 • nízký krevní tlak

Někdy je nutné pacienty připojit na kyslík nebo umělou plicní ventilaci a podávat jim tekutiny a léky nitrožilně s cílem udržet krevní tlak ve zdravém rozmezí a co nejrychleji tělo zbavit infekce. U imobilních (nepohyblivých) pacientů je nutné dbát na prevenci vzniku krevních sraženin a embolů (vmetků).

Sepse se léčí nitrožilním podáváním tekutin a antibiotik.

Někdy se podávají i léky na udržení krevního tlaku a oběhu, zejména vazopresory (léky způsobující stažení cév – například noradrenalin).

V případě těžké sepse, kdy hrozí multiorgánové selhání, se pacient připojí na umělou plicní ventilaci (dýchá za něj přístroj) nebo na dialýzu, pokud došlo k selhání ledvin.

Prognóza otravy krve

Otrava krve je těžké onemocnění, které je smrtelné až v 50% případů (1).

A někdy i přes úspěšnou léčbu může sepse zanechat trvalé následky.

Navíc, po jednou prodělané sepsi je riziko další infekce a otravy krve vyšší.

Důležité je poslouchat rady lékaře a hlavně začít s léčbou včas.

Rychlá a agresivní léčba na jednotce intenzivní péče v nemocnici zvyšuje šanci na úspěšné vyléčení a přežití.

V případě lehčí otravy krve (mírné sepse) se většina lidí uzdraví bez trvalých následků zhruba do dvou týdnů.

U těžké sepse nicméně hrozí riziko závažných komplikací a i když pacient léčbu přežije, mohou se vyskytnout dlouhotrvající nežádoucí reakce, jako například:

 • zvýšená tvorba krevních sraženin
 • selhání orgánů, které může vést až k nutnosti transplantace či k jiným opatřením zhoršujícím kvalitu života pacienta (například dialýza při selhání ledvin, apod.)
 • odúmrť tkáně (nekróza) s následnými sekundárními změnami (gangréna), což může vést k nutnosti chirurgického odstranění odumřelé tkáně nebo k amputaci končetin.

Prevence a co si z článku odnést?

Nejlepší způsob prevence otravy krve je důsledná léčba a prevence infekce. Je také důležité zabránit sekundární infekci u otevřených ran na kůži, a to s pomocí vhodné desinfekce a obvazů.

Po větších operačních výkonech vám lékaři předepíší antibiotika jako preventivní opatření proti zánětu.

Pokud máte podezření na otravu krve nebo se u vás objeví jakékoli nestandardní příznaky (teploty, noční pocení, závratě, nevolnost, zvracení, bušení srdce, bolest na hrudi, apod.), vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.

Pomohl Vám tento článek? Chcete nás podpořit, abychom mohli psát více podobných článků?
Sdílet článek
Autor: MUDr. Michal Vilímovský
Vzdělání: lékař
Použité zdroje:

Healthline.com

Zdroje obrázků:

Pixabay.com

Článek naposled aktualizován: 30. září 2019 17:25
Datum příští revize: 30. září 2021 17:25
K poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti využíváme cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace